L | ::* | Plaimanas | ::* | Plaimanas

ลาหยุด

ตารางแสดงจำนวนวันหยุดพักร้อนของพนักงาน

       
อายุงาน
สิทธิวันหยุด
ต่ำกว่า 4 เดือน หรืออยู่ในช่วง Probation 0 วัน
4 เดือน 2 วัน
5 เดือน 3 วัน
6 เดือน 4 วัน
7 เดือน 5 วัน
8 เดือน 6 วัน
9 เดือน 7 วัน
10 เดือน 8 วัน
11 เดือน 9 วัน
x ปี x+9 วัน
6 ปีขึ้นไป หยุดได้มากที่สุด 15 วัน


เงื่อนไขการลาพักร้อน
1. การลาหยุดพักร้อน ต้องทำล่วงหน้า 15 วันก่อนวันที่จะหยุด
2. สามารถลาติดต่อกันได้มากสุด 14 วัน แบบที่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดตามประเพณีแล้ว
ยกตัวอย่างเช่น ลาช่วงสงกรานต์ 3 วัน มีวันหยุดประเพณีแล้ว 4 วัน บวกเสาร์อาทิตย์อีก 4 วัน รวมเป็น 11 วัน เป็นต้น
3. ในขณะที่ลาหยุด จะต้องแจ้งวิธีการติดต่อที่สามารถติดต่อได้กับหัวหน้าทีม เผื่อต้องการถามเรื่องไฟล์ว่าอยู่ตรงไหน ต้องติดต่อได้ตลอด
4. บริษัทสามารถไม่อนุมัติการลาได้ โดยจะพิจารณาจากปริมาณงาน และการลาของคนในทีมคนอื่นๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับตัวงาน
5. การลาในแต่ละปีจะทำการตัดวันตอนวันสิ้นปีเท่านั้น สามารถสอบถามจำนวนวันที่เหลืออยู่ได้ที่ Admin


เงื่อนไขการลาป่วย
1. สามารถลาป่วยได้ 30 วันต่อปี
2. ลาป่วยหนึ่งวันให้แจ้งที่ Admin โดยการโทร/ทักแชท หรือส่งฟอร์มด้านล่าง
3. ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันต้องใช้ใบรับรองแพทย์ส่งที่ Admin


เงื่อนไขการลากิจ
1. สามารถลากิจได้ 3 วันต่อปี
2. ต้องเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับราชการในเวลาทำการเท่านั้น
3. ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน

ส่งใบลา

ชื่อจริง นามสกุล :

Email :

ประเภทการลา :

เริ่มหยุดตั้งแต่วันที่ (DD/MM/YYYY) :

หยุดวันสุดท้าย (DD/MM/YYYY) :

เหตุผลของการลา :

*การอนุมัติ จะตอบกลับทางอีเมลล์อีกครั้ง

Keep in touch Contact, Facebook, Instagram

🍪 Policy | © Copyright ::* 2001-2020